PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Thông tin thí sinh

Đối tượng ưu tiên:
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:

Thông tin học vấn

Xếp loại TN : Trình độ ngoại ngữ:
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại